سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالمهدی نصیرزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،شهر ری،ایران
مریم وطن دوست – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،شهر ری،ایران
فاطمه وطن دوست – بیولوژی دانشگاه الزهرا

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش ، طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش همگانی استان کرمان است.نمونه آماری این پژوهش را ۷۵نفر) ۱۱ مرد و ۶ زن( از اساتید تربیت بدنی موسسات آموزش عالی،مدیران هیئت علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فن اوری،مدیران وکارشناسان تربیت بدنی،مدیر عامل های باشگاههای حاضر در لیگهای برترکشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان بودند که در زمینه فعالیتهای ورزشی نقش داشتهاند.ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه محقق سا خته است که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن با روش آلفای کرونباخ ) ۵۱ درصد( تأیید شده بود.پرسشنامه مشتمل بر ۱۳ سوال رتبه بندی شده در زمینهبررسی قوتها،ضعفها،فرصتها و تهدید های ورزش همگانی استان کرمان بود.داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمنمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.همچنین پس از تجزیه و تحلیل قوتها ،ضعفها،فرصتها و تهدید ها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان کرمان محرز شد که اداره کل تربیت استان کرمان در زمینه ورزشهمگانی در موقعیت WT قرار دارد که می بایستی از استراتژی تدافعی )تغییر( استفاده نماید.و در نهایت ، بر اساس تحلیل هایاستراتژیک به تدوین برنامه استراتژیک اداره کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات آن شامل بیانیه چشم انداز ، ماموریت ، اهداف بلند مدت ، استراتژی و برنامه های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود