سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی زارعی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
عباس رئیسی – معاونت خدمات شهری شهرداری میناب

چکیده:

رشد سریع جمعیت الگوهای نادرست مصرف و به تبع آن افزایش تولید مواد زاید و وجود نگرانی خاص در خصوص کاهش منابع ضرورت طرح ریزی یک سامانه مدیریت راهبردی پسماند را در سطح شهر ایجاب می کند بنابراین دراین مطالعه تلاش گردید اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل پرسشنامه نمونه برداری توزیع و آنالیز فیزیکی زباله ها جمع آوری گردد به منظور تدوین برنامه راهبردی مدیریت پسماند شهر میناب از روش A’WOT تلفیقی از روشهای AHP,SWOT که از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره MCDM درحوزه محیط زیست می باشد بهره گیری شد نتایج نشان داد که میزان سرانه تولید پسماند درروز به ازای هر نفر ۶۸۴/۵ گرم است که بیشترین درصد ترکیب پسماندها مواد آلی فسادپذیر می باشدبعد از شناسای عوامل اثر گذار برمدیریت پسماند نقاط قوت ضعف فرصت و تهدید جهت تدوین برنامه راهبردی وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert Choice با نرخ ناسازگاری کمتر از ۰/۱ تعیین گردید. سپس عوامل مورد نظر درماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی قرارگرفت و نمرات مربوط به هر ماتریس محاسبه شد.