سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام سفلایی – کارشناس بررسی آلودگی آبهای سطحی –سازمان حفاظت محیط زیست
رکسانا ملکی – کارشناس مواد شیمیایی خطرناک – سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

هدف از پایش کیفی آب به دست آوردن اطلاعات کمیاز تغییرات زمانی و مکانی متغیرهای کیفی و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب میباشد. در این مقاله با توجه به ابزارها و مدلهای ریاضی سعی در تعیین و ارزیابی مکان بهینه ایستگاهها و تواتر زمانی نمونهبرداری با استفاده از روشهایی نظیر مدل زمینآماری کریجینگ و همچنین تکنیک تحلیل چند متغیره نظیر تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. از نتایج نمونهبرداری که در چهار نوبت انجام شده پارامترهای شاخص مهم جهت اندازهگیری در برنامه پایش معرفی میگردند و نهایتا با محاسبه مشخصههای آماری تواتر مورد نیاز برای نمونهبرداری پارامترهای مختلف به دست میآید. پارامترهای نمونهبرداری بر مبنای نتایج اندازهگیریها در ۴ دوره انتخاب شده و سعی گردیده تا تنها پارامترهای شاخص که مقادیر آنها در برخی موارد از حد استاندارد تخطی داشته در فهرست نمونهبرداری گنجانده شوند. برای تعیین تواتر نمونهبرداری واریانس تغییرات غلظت چند پارامتر شاخص بررسی شد و نهایتا با لحاظ توصیههای استانداردها و دستورالعملها تواتر نمونهبرداری عموما به صورت ماهانه در نظر گرفته شد. جهت تدوام برنامه پایش و دخالت فعال سازمانها و دستگاههای درگیر در برنامه پایش رودخانه تشکیل کمیته حفاظت از رودخانه هراز با عضویت اداره حفاظت محیط زیست استان مازندران، استانداری، سازمان آب منطقهای مازندران، شرکت آب و فاضلاب استان، اداره کل جهاد کشاورزی استان، اداره صنایع و معادن استان، اداره بهداشت و درمان استان پیشنهاد گردیده است