سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدامین کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی فرزادکیا – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط علوم پزشکی تهران
احمد جنیدی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین نبی زاده – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

رشد سریع جمعیت توسعه صنایع و مصرف گرایی ازمهمترین عواملی هستند که موجب افزایش روزافزون زباله های شهری صنعتی کشاورزی در جوامع انسانی شده اند دفع غیراصولی زباله های تولیدی در سالهای اخیر مخاطرات زیادی را درجوامع بشری به وجود آورده است هدف ازاین مطالعه تدوین بانک اطلاعاتی کمی و کیفی از زباله های صنعتی صنایع تهران تا کرج می باشد برای بررسی وضعیت موجود زباله های تولیدی صنایع از پرسشنامه استفاده شد این پرسشنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است تعداد نمونه های انتخاب شده ۵۰ عدد بودداده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 18 آنالیز شد. کل زباله تولیدی صنایع ۱۲۳۴۵۱ کیلوگرم در روز بود که حجمی معادل ۷۸۱ مترمکعب در روز دارد سرانه زباله تولیدی به ازای هرکارگر ۵/۸ کییلوگرم در روز بود صنایع عمده تولید کننده زابله خطرناک صنایع شیمیایی و پلاستیک سازی میب اشد. بیشترین تعداد پرسنل مربوط به صنایع ماشین سازی و تجهیزات می باشد نسبت زباله تولیدی دراین صنعت نسبت به کل زباله تولیدی ۲۲ درصد می باشد کمترین میزان زباله مربوط به صنایع چوب و سلولزی با ۵۳درصد نسبت به کل زباله تولیدی م ی باشد کمترین میزان زباله خطرناک مربوط به صنایع چوب و سلولزی وکاغذسازی می باشد.