سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا افشون – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمدرضا نیکو – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه شیراز
امیر رئیسیان پروری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اکبر کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه مهندسی عمران، تهران، ایران

چکیده:

توزیع عادلانه حقابه ها و مجوزهای تخلیه بار آلودگی در مدل های تخصیص همزمان کمی و کیفی منابع آب از اهمیت بسیار ویژه ای در مدیریت عادلانه و پایدار حوضه های آبریز می باشد. در این تحقیق، یک الگوی بهینه سازی جدید بر اساس تئوری ورشکستگی و تئوری بازی های همکارانه، به منظور بازتوزیع عادلانه منافع تخصیص همزمان کمی – کیفی در طرح های انتقال بین حوضه ای با لحاظ اهداف اقتصادی و زیست محیطی پیشنهاد گردیده است. در واقع در این تحقیق، از رویکرد تئوری ورشکستگی به منظور تعیین راه حل اجتماعی تخصیص حقابه با رعایت کیفیت آب استفاده شده است. بعد از تعیین حقابه اولیه با لحاظ عدالت و با رویکرد تئوری ورشکستگی، مدل بهینه سازی تخصیص همکارانه بین حوضه ای آب، با تابع هدف اقتصادی و به منظور بازتوزیع حقابه ها و مجوزهای تخلیه بار آلودگی در راستای رسیدن به سود اقتصادی بیشتر، تدوین شده است. نتایج حاصله از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون به رفسنجان، نشان دهنده کارایی مناسب آن بوده است.