سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهره سلیمیان – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو
حسین سحابی روشن – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

اطلس مدیریت مصرف بمنظور ارائه اطلاعاتی از انواع شاخصهای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی در سطح مشترکین خانگی، تجاری و عمومی، روشنایی معابر و همچنین صنعتی و کشاورزی و نمایش این اطلاعات درقالبهای گرافیکی تهیه شده است. یکی از مسائل مهم در تدوین اطلس مدیریت مصرف انرژی، برنام هریزی بر اساس تفاوت های موجود در مناطق مختلف می باشد. همچنین باید شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور بگونه ایدر تدوین اطلس مد نظر قرار گیرد. ضمن اینکه مقوله هایی همچون صنعتی بودن برخی استانها و یا جمعیت آنها از عوامل اثر گذار بر پتانسیل کاهش مصرفانرژی در مناطق مختلف کشور و از جمله بحثهای مهمی هستند که در اکثر موارد مغفول مانده و باید مورد توجه قرار گیرند. اطلس مدیریت مصرف تعیین می کند که در هر منطقه چه نوع مولفه مصرفی و یا چه نوع صنعتی و بهچه میزان دارای پتانسیل می باشد و بنابراین چنین اطلسی باید بر مبنای نقشه جامعی از ظرفیت ها و پتانسیل های برق در مناطق مختلف کشور تهیه شده باشد. این مقاله بهتشریح اهداف، ویژگیها، قابلیتها، جداول بانک اطلاعاتی، معرفی انواع شاخصها و خروجیهای اطلس مدیریت مصرف برق اختصاص دارد.