سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار دانشگاه الزهرا س
زهرا فیلی – کارشناس مسئول طرح و توسعه و معاون اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی و معد
محمد بایرام پور – کارشناس مهندسی صنایع
پویا آقابیگی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

یکی از مهمترین بخشهای صنعت تمام کشورها که با امنیت غذایی در ارتباط است صنایع غذایی می باشد . با کمبودمنابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش از صنعت ضروری به نظر میرسد . استفاده از فناوریهای نوین در این بخش رویکردی جدید است که میتواند مورد توجه قرار گیرد . امروزه در بازار رقابتی در حوزههای داخلی و در حوزههای خارجی، برنامهریزی، نظارت، فروش، شناخت بازار، رفتار مصرف کننده، و افزایش مطلوبیت آنها باعث سودآوری بیشتر و حذف رقبا خواهد شد، و این امر یکی ازمهمترین رموز تداوم سازمان تولیدی خواهدبود. استفاده از سیستم RFID ( Radio Frequency IDentification در رهگیری محصولات، برنامهریزی، کنترل، شناسایی بازار و جامعه مصرف کننده میتواند بسیار موثر و مطلوب باشد. توسعهی این سیستم، باعث کاهش هزینهها، کاهش خطا، امنیت و یکپارچگی تولید میگردد. با بهرهگیری از این سیستم، میتوان به نظارت، کنترل، برنامهریزی و تولید محصول بر مبنای کیفیت نایل شد. دراین تحقیق با استفاده از تحلیل SWOT در جهت توسعه استراتژی به کارگیری سیستم فوق و تعیین احتمالی پیامدهای مثبت و منفی، به بررسی آن پرداخته می شود. این امر می تواند ضمن کمک به سازمان در جهت تعیین استراتژی های راهبردی درایجاد مزیت های رقابتی با سایر سازمان های مشابه، بسیار مناسب بوده ، وبه منظور حضور در بازارهای رقابتی، اقدامی بسیار ضروری و کارآ محسوب می گردد