سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی نصرآبادی –

چکیده:

یکی ازعوامل مهم درموفقیت یک سازمان بکارگیری و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت پیشبرد اهداف بادرنظرگرفتن شرایط درونی و بیرونی سازمانی می باشد بدین منظور دراین مقاله ازماتریس swot برای ارزیابی عواملداخلی و خارجی موثربرعملکرد سازمان استفاده شد هاست ازطرفی به دلیل وجودابهامات و عدم قطعیت های موجود درمعیارها عوامل داخلی و خارجی ازتکنیکهای فازی و متغیرهای زبانی برای وزن دهی معیارها استفاده کرده و درپایان نیز روش OWA میانگین وزنی مرتب شده را برای رتبه بندی استراتژی ها بکارمیبریم