سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم نوبهاری – دانشجوی ارشدمدیریت آموزشی
حسن نودهی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی نیشابور واحدعلوم تحقیقات

چکیده:

تحولات قرن حاضر برنیازهای درونی و برونی اموزش وپرورش تاثیرگذاشته و دراین میان مدارس خرده نظام هایی بوده اند که کیفیت اثربخشی آنها چگونگی پاسخ دهی به انتظارات ذینفعان اموزش وپرورش را نشان داده است تحقیق حاضر استانداردهای شایستگی مدیران مدارس مقطع متوسطه را بررسی مینماید برای این کار ۱۴۲نفر ازکارشناسان اداره اموزش وپرورش و مدیران رسمی شاغل م راکز اموزشی مقطع متوسطه دورهدوم درنیشابور انتخاب و داده های مورد نیاز آنها دربهار ۱۳۹۴ بررسی گردید دراین تحقیق سوالاتی به صورت زیربیان شده است و نتایج زیربدست آمده است برای کمک به بهبود فرایند مدیریت اموزشی درمدارس شایستگیهای موردنیاز مدیران جهت ارایه عملکردی برتر و بالاتر ازحدمتوسط شناسایی گردید و براین اساس ۱۲ شاخص توانمندسازی دیگران تحول گرایی مدیریت تعارض سازماندهی و هماهنگی مشاوره کارتمی پایبندی به اصول اخلاق فردی یادگیری و توسعه فردی دانش مدیریت تامین احتیاجات یادگیری جذب مشارکت والدین و رهبری آموزشی شناسایی واولویت بندی شدند نتایج پژوهش نشان داد که جذب مشارکت والدین بیشترین بارعاملی و توانمندسازی کمترین بارعاملی را درمیان عوامل داراست