سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید خادم الحسینی بهشتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده:

دانشگاه ها به عنوان مهمترین نهادهای آموزشی، مراکز تولید کننده علم و فرهنگ و همچنین تربیت متخصصان مورد نیازکشور، خلق و تولید دانش جدید و پیشبرد مرزهای علم ودانش مطرح می باشند. رشد سریع جامعه، ایجاد مشاغل جدید وتغییر در وظایف شغلی، دانشگاه ها را در مسیری قرار می دهد که بایستی خط مشی ها و برنامه های خود را با رشد شتابان اجتماعی تطبیق دهند. در این راستا تعیین کیفیت نظام آموزش عالی کشور و بهبود مداوم آن توسط خود دانشگاهیان ضروری به نظر می رسد. برای حصول اطمینان از تحقق وظایف مراکز آموزش عالی مدیران این مجموعه ها نیز باید به طراحی سیستم های ارزشیابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بپردازند، در این فرآیند تلاش بر آن بوده است که با ملاک ها و اصولی این مهم را انجام دهند. از الگوهایی که برای این امر پیشنهاد شده است الگوی ارزشیابی اعتباربخشی می باشد که به وسیله آن می توان میزان تحقق رسالت، ماموریت و هدف های ویژه و وظایف آموزش را بر اساس استاندارد های از پیش تدوین شده ارزیابی نمود. روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران آموزش و پژوهش دانشگاه، رؤسای دانشکده های علوم انسانی، مدیران گروه های رشته های علوم انسانی می باشد که جمعاً ۱۳۰ نفر با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و از طریق نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب گردیدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته میباشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که از مجموع ۱۷۱ شاخص، ۱۴۱ شاخص جهت تدوین استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده های علوم انسانی مطلوب می باشند.