سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یوسف نجات بخش – گروه مدیریت و حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه
شاهین بهره مند – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده:

تدوین و اولویت بندی استراتژی های شرکت لبنیات پاک، از اهداف این تحقیق می باشد. از آن جا که تا کنون در حوزه ی صنایعغذایی، تحقیقاتی بدین گونه بسیار اندک بوده اند، در این تحقیق سعی شده تا استراتژی های پیش روی شرکت پاک شناسایی واولویت بندی شده تا دست مایه ای برای کمک به تصمیم گیرندگان ارشد این سازمان باشد. در این تحقیق ابتدا با مشاوره، مصاحبهو کسب راهنمایی از مدیران میانی و ارشد شرکت پاک، در چارچوب مدل SWOT اقدام به شناسایی نقاط ضعف و قوت محیط داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی سازمان نموده ایم و سرانجام دست به تدوین استراتژی های این شرکت زده ایم.در نهایت عوامل مؤثر بر این استراتژی ها را تعیین نموده ایم. سپس با کسب نظرات تصمیم گیرندگان درباره ی اهمیت استراتژی هاو عوامل مؤثر بر آن ها، اقدام به حل مسأله نموده ایم. با توجه به این که تمامی شاخص ها با نظر مدیران ارشد و میانی انتخاب شدهاند و به صورت کیفی می باشند بنابراین از روش تاپسیس فازی استفاده نموده ایم. در این تحقیق سعی شده تا نظرات تصمیمگیرندگان در محاسبات بسیار تأثیرگذار باشد چرا که جدا از آمار و اطلاعات فنی تولید، مالی، حسابداری و … مهمترین پارامتر درمسائل تصمیم گیری، نظرات تصمیم گیرندگان می باشد بنابراین از متغیرهای زبانی برای تعیین اهمیت استراتژی ها و عوامل مؤثر برآن ها استفاده شده است. در نهایت پس از حل مدل تاپسیس فازی، تمامی استراتژی ها اولویت بندی شده و نتایج آن نشان دهندهی اولویت و ضرورت اجرای هر استراتژی با توجه به عوامل تأثیرگذار آن می باشد.