مقاله تدوین چشم انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان در افق ۱۴۰۴ با رویکرد آینده نگاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهبود مدیریت از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تدوین چشم انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان در افق ۱۴۰۴ با رویکرد آینده نگاری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز فاوا
مقاله الگو بلوغ فاوا
مقاله مدیریت فاوا
مقاله پشتیبانی برخط از امنیت ملی
مقاله زیست بوم دیجیتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی قهرودی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فشارکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی پور قدیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تدوین و ترویج چشم انداز مشترک فاوا، اولین گام موثر در راستای استفاده اثربخش و کارآمد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق ماموریت، اهداف، مقاصد و راهبردهای ودجا می باشد. مقاله حاضر با رویکردی نوآورانه بدنبال ترسیم و ارایه چشم انداز، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوای ودجا بر اساس روش های علمی با رویکرد آینده نگاری و مبتنی بر پارادایم های نوین و آینده فاواست. در تدوین این چشم انداز، ۳۵ نفر از مدیران و خبرگان فاوای ودجا و نیروهای مسلح و نیز خبرگان دانشگاهی در قالب یک پانل اصلی خبرگان و ذینفعان و چهار کارگروه پشتیبان مشارکت داشتند. همچنین برای صحه گذاری آن، نظرات و بازخورد سایر خبرگان و ذینفعان مرتبط اخذ گردید و تصویر نهایی به تایید آن ها رسید. بر اساس این چشم انداز، ودجا در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بدنبال تحقق سازمان شبکه محور مشارکتی (تحقق عملی راهبرد هسته و شبکه، خلق مشترک و هم تکاملی با بخش ملی) و توسعه قلمرو خود به پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح و در سطح آرمانی، به دنبال توسعه قلمرو خود به پشتیبانی برخط از امنیت ملی (کسب و کار در زیست بوم دیجیتال امن و بومی) است. همچنین به منظور ترسیم مسیر تحقق چشم انداز با استفاده از چارچوب نوین معماری سازمانی سرویس گرا و معماری محاسبات ابری، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوا در چهار لایه کسب و کار، سیستم، سکو و زیرساخت تبیین و تشریح شده است.