مقاله تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مراقبت های نوین از صفحه ۴۴ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبار
مقاله پرسشنامه
مقاله روایی
مقاله زنان متاهل
مقاله عملکرد جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کراسکیان موجمباری آدیس
جناب آقای / سرکار خانم: کیب الهی طلوع

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عملکرد جنسی سالم یکی از ابعاد مهم زندگی زناشویی و بخش مهمی از بهزیستی شخصی است. هدف از مطالعه توسعه ای حاضر، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران می باشد.
روش بررسی: بر اساس روش قیاسی (نظریه ای)، برای هر کدام از مراحل عملکرد جنسی، با توجه به تعاریف و ویژگیهای هر مرحله، مجموعه ای از پرسشها طرح شد و در نتیجه نسخه تجربی پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل تدوین گردید.پس از اجرای مقدماتی و رفع ابهامهای موجود در پرسش ها، در نهایت برای برآورد شاخصهای روان سنجی پرسشنامه، تعداد ۳۸۵ زن متاهل شامل ۳۵۱ نفر بدون تشخیص اختلال عملکرد جنسی و ۳۴زن متاهل با تشخیص اختلال عملکرد جنسی در شهر تهران، به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه برای ایشان اجرا شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همسانی درونی با استفاده از ضریب Cronbach Alpha برآورد گردید. همچنین روایی محتوایی، روایی افتراقی، روایی ملاکی و همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که همسانی درونی پرسشنامه عملکرد جنسی زنان شهر تهران، متشکل از ۲۳ پرسش، با Cronbach Alpha برابر ۰٫۹۱ بود. از این گذشته اعتبار بازآزمایی پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه برابر با ۰٫۸۸ محاسبه شد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده گردید. میزان کفایت نمونه برداری برابر ۰٫۸۶۰ و معنادار بودن آزمون Bartlett نشانگر شرایط مطلوب برای انجام تحلیل عاملی بود. بر اساس یافته های مطالعه، پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی در ساختار تک عاملی، برای بررسی سازه عملکرد جنسی در جامعه زنان متاهل شهر تهران دارای روایی بود، که در این شرایط حدود ۳۷% از واریانس کل را تبیین می کند. همچنین تفاوت معنادار بین نمره های زنان متاهل بدون تشخیص اختلال عملکرد جنسی و زنان متاهل با تشخیص اختلال عملکرد جنسی (p<0.01) بیانگر روایی افتراقی پرسشنامه در سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران بود و همبستگی معنادار بین نمره های پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران و نمره پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (p<0.01) بیانگر روایی ملاکی پرسشنامه بود.
نتیجه گیری: پرسشنامه تدوین شده دارای اعتبار و روایی مناسب برای سنجش عملکرد جنسی زنان متاهل شهر تهران می باشد.