مقاله تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب
مقاله مربیان
مقاله والیبال
مقاله تیم ملی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظمی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سوخته زاری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حدادی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی نژاد مظهر
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی حافظ اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در ورزش یکی از عوامل مهم در موفقیت تیم های ورزشی، نقش مربی آن تیم می باشد. یک مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می تواند موجب توسعه عملکرد ورزشکاران و در نهایت تیم خود شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بود.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – پیمایشی اطلاعات مربوط به معیارهای انتخاب مربیان والیبال کشور با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نظرخواهی، میزان اهمیت هر یک از این معیارها در انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بررسی شد. بدین منظور، تعداد ۹۲ نفر از مدیران، مربیان، نخبگان و بازیکنان به عنوان پاسخگو، در این مطالعه شرکت کردند.
یافته ها: نتایج این مطالعه ارتباط معنی دار بین گروه های مدیران، مربیان، نخبگان و ورزشکاران در مورد شاخص های چهارگانه فنی، مدیریتی، اجتماعی و شخصیتی انتخاب مربیان والیبال کشور نشان نداد. همچنین از دیدگاه کل پاسخگویان در مورد شاخص ها یا انتخاب مربیان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در نهایت از دیدگاه کل پاسخگویان به ترتیب، شاخص های فنی، مدیریتی، شخصیتی و اجتماعی مربیگری، بیشترین اهمیت را در انتخاب مربیان ملی والیبال کشور دارا بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نظرات پاسخگویان، شاخص های مدیریتی، فنی و اجتماعی، مهمترین ویژگی های مربیان ملی والیبال کشور است.