مقاله تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی راهبردی
مقاله برنامه ریزی استراتژیک
مقاله تکنیک سوات
مقاله راهبرد
مقاله استراتژی
مقاله برنامه عملیاتی
مقاله ورزش و تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدلمیر امین
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان قهفرخی امین
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدلمیر امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای موفقیت در عرصه ورزش، استان ها باید برنامه های خود را در راستای برنامه های ملی و کلان ورزشی تنظیم کنند. استان خراسان رضوی، به عنوان یکی از استان هایی که همیشه سهم به سزایی در ورزش کشور داشته، برنامه مدون در حوزه ورزش نداشته و فعالیت های مربوط به طور سلیقه ای و تصادفی دنبال می شوند. بنابراین، این پژوهش به دنبال تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران و دست اندرکاران عالی ورزش خراسان رضوی بودند (در مجموع ۲۲۰ نفر). روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود و در نهایت ۲۰۲ پرسشنامه به درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش های کیفی (پرسشنامه باز و مصاحبه) و روش های کمی (ضریب دهی و رتبه دهی) برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این اداره کل را در بخش ورزش فهرست کنند. سپس کمیته راهبری پژوهش با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هریک از این عوامل و مشخص کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، دوازده راهبرد را استخراج و راهبردها را به برنامه های عملیاتی خرد کردند. ضمن اینکه چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری و اهداف کیفی آن مشخص شدند. اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در منطقه راهبردی SO قرار داشت. بنابراین راهبردها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت ها باشند که این مهم مورد توجه قرار گرفت.