مقاله تدوین الگویی از عوامل موثر بر رضایت نمازگزاران از مساجد و رابطه آن با وفاداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۲۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تدوین الگویی از عوامل موثر بر رضایت نمازگزاران از مساجد و رابطه آن با وفاداری
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی نمازگزاران
مقاله مسجد
مقاله وفاداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یازرلو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محیط رقابتی، رضایت مشتری عاملی کلیدی در کسب برتری و موفقیت سازمان است. مساجد نیز، که سازمان های غیرانتفاعی و مذهبی اند، باید به ارضای نیازهای مشتریان خود، یعنی نمازگزاران، توجه کنند، تا بتوانند در محیط رقابتی عرصه فرهنگ مقاومت کنند. بنابراین، این پژوهش در سال ۱۳۹۱ با هدف طراحی الگویی از عوامل موثر بر رضایت مردم از مساجد و وفاداری آن ها نسبت به این اماکن، در استان گلستان به روش مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شد. برای سنجش ابعاد رضایت مشتری و همچنین، وفاداری نمازگزاران از پرسشنامه های محقق ساخته، استفاده شد. بدین منظور، یک نمونه ۳۸۰ نفری از نمازگزاران استان گلستان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. مراحل توصیفی این پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS16  و مراحل استنباطی آن، با استفاده از نرم افزار LISREL 8.54، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل مفهومی تحقیق شامل متغیرهای رضایت مشتری، تصویر درک شده از سازمان، کیفیت درک شده (نرم افزار و سخت افزار)، انتظارات مراجعه کنندگان، ارزش درک شده و وفاداری است. نتایج به دست آمده، تاثیرگذاری کلیه متغیرهای پیشنهادی بر رضایت نمازگزاران، و تاثیرگذاری رضایتمندی نمازگزاران بر وفاداری آن ها نسبت به مساجد را در سطح اطمینان ۹۵ درصد تایید کرد. در انتها، پیشنهادهایی بر مبنای نتایج تحقیق و دیدگاه پاسخگویان مطرح شد.