مقاله تدوین استراتژی های ارتقاء ایمنی بیمار در بخش های بالینی بیمارستان ۱۵ خرداد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تدوین استراتژی های ارتقاء ایمنی بیمار در بخش های بالینی بیمارستان ۱۵ خرداد تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی بیمار
مقاله تدوین استراتژی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس کاشانی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایمنی بیماربه عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت خدمات سلامت، به معنای پرهیز از وارد شدن هرگونه صدمه و جراحت به بیمار در حین ارائه مراقبت های سلامت است. هدف اصلی مراقبت در سیستم های بهداشتی درمانی، حفظ و ارتقای سلامتی است و ایمنی بیمار یکی از دغدغه اصلی این حوزه محسوب می شود.
هدف از این پژوهش تدوین استراتژی های ارتقای ایمنی بیمار در بخش های بالینی بیمارستان ۱۵ خرداد تهران بود.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش صاحبان فرآیند بیمارستان ۱۵ خرداد شامل رئیس بیمارستان، مدیران عالی و میانی، سرپرستاران، پزشکان و کارشناسان پرستاری با بیش از ده سال سابقه کاری به تعداد ۵۵ نفر بودند. از پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریسSWOT ، ماتریس داخلی و خارجی، و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: با توجه به نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر با ۲٫۵۶ و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برابر با ۲٫۸۶، با استفاده از ماتریس داخلی و خارجی، استراتژی های تهاجمی اننخاب شد. استراتژی های انتخاب شده با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی و بهترین استراتژی با امتیاز۶٫۶۵۷ انتخاب گردید که عبارت است از توسعه حاکمیت و رهبری.
نتیجه گیری: با بکارگیری استراتژی های تهاجمی بویژه در حوزه حاکمیت و رهبری، می توان ایمنی بیمار را به عنوان الویت استراتژیک بیمارستان در نظر گرفته و آن را ارتقاء داد.