سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هومن شاداب مهر – کارشناس ارشد راه و ترابری- مشاور سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

چکیده:

فازبندی نقش اساسی در کارائی چراغ های فرماندهی دارد. در آئین نامه های سازمان(پیشین) مدیریت ضوابطی ارائه گردیده که می تواند طراحان ترافیکی را در انتخاب فازبندی بهینه کمککند لکن این ضوابط کلی بوده و در بسیاری موارد قضاوت ها یا سلایق شخصی نیز در مراحل تصمیم گیری وارد می شود. مطالعات حاضر برای تدوین یکسری ضوابط مشخص وهمه جانبه برای تعیین فازبندی بهینه چراغ های فرماندهی به گونه ای که نیاز به قضاوت های شخصی را به حداقل رسانده و در عین حال شرایط فرهنگی و رفتار ترافیکی استفاده کنندگان را نیز درنظر بگیرد، تعریف شده است. متودولوژی مطالعه در دو بخشخلاصه می شود. بخشاول تعریف پارامترهای موثر بر فازبندی را شامل می شود. این بخشبراساسضوابط ارائه شده در آئین نامه های مختلف(داخلی و خارجی) تدوین شده و بخشدوم شامل تعیین حدود پارامترها برای انتخاب یکنوع فازبندی خاصمی باشد. حدود مذکور براساس مطالعات آماری برروی مشخصات ترافیکی و هندسی تقاطعهای فرماندهی که درنظرسنجی به عمل آمده از کارشناسان ترافیکو پلیسدارای فازبندی مطلوب شناخته شده اند، انجام شده است. در روش توسعه داده شده مسیرهای منتهی به تقاطع به طور جداگانه بررسی شده و به ترتیب ضوابط مربوط به سیستم های فازبندی همزمان، تاخیری، چپگرد حمایت شده و جداشده کنترل می شود.