سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعاد معرفی – کارشناسی ارشد معماری
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

معنای مسکن که گاهی اوقات به منزلگاه تعبیر می شود از زوایای مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است ما درپژوهش حاضر از یک چارچوب ذهنی و مفهومی استفاده می کنیم که بردو دسته بندی تئوریک بنیان نهاده شده است دسته بندی تئوریک اول متوجه مفهوم مسکن است که به عنوان یک سیستم محیطی تعریف می شود که درهر سیستم معین از فعالیت ها واقع شده و بین متغیرهای ثابت وجوه فیزیکی متغیرهای نیمه ثابت اثاثیهو مبلمان و متغیرهای غیرثابت فعالیت ها و رفتارها تمایز قایل شود دسته بندی تئوریک دوم متوجه مفهوم و معنای اختلاف بین معانی سطح بالا مثلا جهان بینی ها و معانی سطوح متوسط عملکردهای پنهان و معانی سطح پایین عملکردهای آشکار می باشد تمرکز تحقیقات ما برمعانی سطح متوسط و سطح پایین و ویژگیهای ثابت است چارچوب ذهنی ما به نظر می رسد وجوه مشترک زیادی با اکثر مفاهیم عمومی از مسکن دارد اگرچه این مفاهیم درتحقیقات ما برسی شده با این حال نقش احتمالی آنها به عنوان قابل بررسی بطور واضح مشخص شده است.