سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ، دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار،عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مهران تربتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ، دانشگاه بزد

چکیده:

تعیین پارامترهای هیدرولیکی مانند تخلخل،نفوذپذیری،آبدهی ویژه،قابلیت انتقال وغیره از فاکتورهای مهم در تعیین کمیت وکیفیت آبهای زیرزمینی میباشد که برای تعییین این پارامترها روشهای مختلفی ،شامل روشهای صحرایی وآزمایشگاهی،روشهای ژئوفیزیکی،زمین شناسی و غیره می باشد.در این مقاله به منظور سهولت در تخمیین نفوذپذیری مروری برروشهای ژئوفیزیکی مانند روش ژئوالکتریک شامل پلاریزاسیون القایی IP پلاریزاسیون القایی طیفی SIP و روش تشدید مغناطیس هسته ای NMR شده است ومقایسه ای با روش مقاومت ویژه الکتریکی صورت گرفته است.انتخاب روش SIP و IP به دلیل توانایی این روش در تعیین هدایت الکتریکی سطحی نسبت به روش مقاومت ویژه میباشد.