سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه بذرپاچ – دانشجوی کارشناسی ارشد
عفت یاحقی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
امیر موافقی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده ازیک مدل سه بخشی نحوه یتوزیع ید-۱۳۱ دربدن براثر آلودگی ناشی ازسوانح هسته ای درهوا توصیف شده است یدپرتوزا محیط را آلوده کرده و به روشهای مختلف مانند استنشاق و نشست مواد ازهواوارد بدن انسان می شود برای بررسی مقدار ید پرتوزای وارد شده به بدن از مدل چندبخشی استفاده می شود دراین مدل بافت و سیستم موردنظر به چندبخش تقسیم شده و مواد دربین بخشها درحال تعادل و واپاشی هستند دراینجا معادلات این مدل چندبخشی برای ید-۱۳۱ با ورودیهای غیرخطی ازروش حل عددی مورد ارزیابی قرار میگیرد با استفاده از تابع پاسخ بدن بدست آمده از معادلات چندبخشی به ازای ورودیهای مختلف پرتوزایی ید درهوا تغییراتپرتوزایی دربخشهای مختلف بدست آمده است نتایج نشان میدهد تابع ید پرتوزا درهوای برحسب زمان درمقدار ید جذب شده به بدن تاثیر دارد و درمحاسبات برای آلودگی باید حتی الامکان درنظر گرفته شود.