سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زاهد عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید فرخی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله یک روش براساس زیرفضا برای تخمینکانال دریک سیستم OFDM معرفی میگردد نشان داده شده است که ایستان چرخشی بودن سیگنال دریافتی امکان تخمین کور پاسخ ضربه کانال را تنها با استفاده از آمارگان مرتبه دوم فراهم می سازد دریک سیستم OFDM به دلیل وجود پیشوند چرخشی CP ایستان چرخشی بودن سیگنال دریافتی تضمین می شود روش پیشنهادی تخمین کانال دقیقی به دست می آورد و همگرایی سریعی دارد اگرحاملهای مجازی VCs دردسترس باشند روش پیشنهادی می تواند در سیستمهای با cp غیرکافی و یا بدون CP کار کند همچنین شرایط کافی برای قابل شناسایی بودن کانال نیز ارایه می شود و درنهایت عملکرد این روش با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری بررسی می شود.