سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین خالقی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشکده علوم د
سعید زره داران – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشکده علوم د
سعید حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشکده علوم د
همایون فرهنگ فر – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد برای صفت تولید شیر از مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی استفاده شد. داده های مورد استفاده ۳۵۱۷۸ رکورد روزآزمون شیر ۲ یا ۳ بار دوشش مربوط به ۵۱۰۱ رأس گاو هلشتاین شکم اول بود. داده های مذکور مربوط به ۴۲ گله بوده که طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ زایش داشتند. در این مدل ها، گروه های همزمان دفعات دوشش-گله-سال-فصل تولید و متغیرهای کمکی سن هنگام رکوردگیری به ماه و درصد ژن هلشتاین و هم چنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی قرار داده شد. در مدل تابعیت تصادفی اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید شیر در طول دوره شیردهی توسط چند جمله ای های متعامد لژاندر با توان سوم برای محیط دائمی و چهارم برای ژنتیک افزایشی برازش شدند. وراثت پذیری برای صفت تولید شیر در مدل تابعیت ثابت ۱۷/۰ برآورد شد. نتایج بدست آمده از مدل تابعیت تصادفی در این تحقیق نشان داد که وراثت پذیری بدست آمده در نیمه دوم دوره شیردهی بالاتر از نیمه اول بود. پایین ترین و بالاترین مقادیر وراثت پذیری به ترتیب در ماه اول (۰۸۸/۰) و ماه دهم (۲۹۲/۰) تخمین زده شد. میانگین ارزش های اصلاحی پیش بینی شده گاوها برای ۳۰۵ روز شیردهی در مدل تابعیت تصادفی به طور معنی داری بیشتر از مدل تابعیت ثابت بود