سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت
یوسف شرقی – دکتری مهندسی معدن
علی کدخدایی ایلخچی – دکتری زمین شناسی
اسدالله امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت

چکیده:

دراکتشاف نفت ساختمان های شکسته یکی ا زمهمترین ساختارهای زمین شناسی هستند علت این موضوع تاثیر شکستگی ها درجریان سیال است بنابراین شناسایی و توصیف شکستگی ها یک گام مهم درتوصییف مخازن شکسته خواهد بود امروزه نمودارهایتصویرگر یکی از بهترین ابزار برای شناسایی شکستگی ها دردهانهی چاه ها به حساب می آیند اگرنمودارهای تصویر گر دردست نباشند ازروشهای دگیر مثل چاه ازمایی تاریخچه ی هرزروی گل حفاری توصیف مغزه ها ونمودارهای پتروفیزیکی برای شناسایی شکستگی ها به کارمی روند به علت مسائل اقتصادی نمودارهای تصویری ممکن است درتعداد محدودی ازچاه های یک میدان رانده شوند دراین مقاله ما مدلی را برای محاسبه ی چگالی شکستگی ها از نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از سیستم استنتاج نرو ـ فازی تطبیقی پیشنهاد می کنیم نمودارها یتصویرگر دردوچاه ازمخزن آسماری دریکی از میادین جنوب غرب ایران برای بررس یمدل موردنظر استفاده شده اند