سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

اطلاع از میزان پایداری دیواره چاه نکته مهمی در علوم زمین و مهندسی میباشد زیرا تخریب سازند ناشی از عوامل متعددی است که بر میزان تراوایی ناحیه اطراف چاه و در نتیجه میزان نفت و گاز تولیدیتاثیر میگذارد (سعیدینیا و همکاران، ١٣٨٩ ). یکی از کاربردهای پارامتر های ژئومکانیکی (ضرایب الاستیک) در صنعت نفت تعیین میزان پایداری دیواره چاه میباشد. دست یابی به این امر نیازمند تعیین ضرایب الاستیک با استفاده از دادههایDSIو لاگ چگالی میباشد.در این تحقیق تخمین میزان پایداری و همچنین زونبندی پایداری دیواره چاه بر اساس ضرایب الاستیک و روش خوشهبندی اینپارامترها در چاهی از یک میدان در جنوب ایران انجام گرفت که توسط این روش میتوان میزان پایداری دیواره چاههایی که فاقد لاگ کالیپر میباشند، تخمین زد و همچنین با استفاده از کروله کردن زون-بندیهای انجام گرفته در چاههای یک میدان و در نتیجه پیش بینی چگونگی زونبندی در فاصله بین چاهها میتوان تمهیدات لازم را قبل از حفاری در فاصله بین چاهها برای جلوگیری از ریزش دیواره چاه و یا صدمه به سازند بکار برد