سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
مهدی مرتضوی – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا
کامران رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

روش دلتا، شیوهای جهت تخمین پارامترهای پروازی با استفاده از شبکهی عصبی میباشد. در روش دلتا، ضرایب نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی به شبکهی عصبی آموزش داده شده و با مشتقگیری عددی از آنها، مشتقاتپایداری و کنترل بدست میآیند. در این مقاله، روشی جدید برای تخمین پارامتر از دادههای پروازی، بر اساس شبکههای عصبی ارائه میشود. در شیوهی ابداع شده بجای مشتقگیری عددی، از شبکه بصورت تحلیلی مشتقگیری کرده و یک رابطه برای آن بدست میآوریم. آزمایش روش جدید، بهبود تخمینهای بدست آمده برای مشتقات پایداری و کنترل را نسبت به روشدلتا نشان میدهد