سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی الماسی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
جعفر حسن پور – موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

در این مقاله، پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ درزه دار و خردشده با استفاده از داده های جمع آوری شده از واحد کلریتشیستی معدن سنگ آهن گلگهر با استفاده از روشهای تحلیل برگشتی محاسبه و با مقادیر به دست آمده از روش های تجربی مقایسه شده است. بدین منظور، ابتدا گسیختگی ایجاد شده در واحد کلریتشیستی این معدن مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای هندسی و زمین شناسی مهندسی دامنه تعیین شده است. سپس پارامترهای مقاومت برشی سطح لغزش با روش تعادل حدی و عددی با استفاده از نرم افزارهای تحلیل پایداری شیب با فرض ضریب اطمینان واحد محاسبه شده است. پس از آن با استفاده از روشهای تجربی مانند روش هوک و براون، پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ تخمین زده شده است. در نهایت نتایج به دست آمده از تحلیل برگشتی با نتایج روش تجربی مقایسه و پیشنهادات لازم برای اصلاح داده های ورودی روشهای تجربی ارائه گردید.