سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرعبداله ایران زاده – کارشناس ارشد مهندسی معدن؛ کارشناس مکانیک سنگ شرکت خدمات مهندسی برق ا
سیامک هاشمی – دکتری ژئوتکنیک؛ کارشناس مکانیک سنگ شرکت خدمات مهندسی برق ایران(مشان

چکیده:

پایداری سدها و سازههای جانبی آن دارای اهمیت حیاتی بوده و ارزیابی دقیق خواص مهندسی و فیزیکی سنگ و تعیین رفتار مهندسی تودهسنگ ساختگاه الزامی است. ناهمسانگردی، از جمله مه مترین عوامل تأثیرگذار در خواص سنگه ا اس ت. دراینمقاله، با توجه به مطالعات انجام شده در ساختگاه یک سد وزنی، که بر روی سنگهای دگرگونی و عمدتاً اسلیت قراردارد، پارامترهای مقاوتی توده سنگ پی تعیین شدهاند. ویژگی بارز این تشکیلات ناهمسانی رفتار تود هسنگ و وجود صفحاتشیستوزیته است. در برآورد پارامترهای مقاومتی توده سنگ از نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و نیز روشهای تجربی همچونسیستمهای طبقهبندی مهندسی تودهسنگ و روش پیشنهادی هوک- براون استفاده شد هاست. نکته قابل توجه این است که با توجه به غیرخطی بودن پوش شکست و نیز مقادیر مختلف تنش محصورکننده، میتوان خطوط مختلفی را بر منحنی پوشبرازش کرده و بنابراین پارامترهای مقاومتی مختلفی را برحسب سطوح مختلف تنش بدست آورد. در این حالت، بخشهایی ازخط برازش شده در محدودهای در زیر منحنی پوش و بخشهای در بالای آن قرار میگیرند، درنتیجه میتوان چنین برداشتکردکه پارامترهای برآوردشده در بخشهای زیرپوش محافظهکارانه و درسایر نقاط، دربالای پوش خوشبینانه است؛ براین اساس،در مقاله فوق تلاش شد هاست تا با استفاده از روشی ساده، خط برازش شده برای تخمین پارامترهای مقاومتی بگون های ترسیم شود تا در محدوده تنشهای محصورکننده و مورد انتظار، کاملاً در بخش محافظ هکارانه قرارگرفته و به این صورت عدمقطعیتهای موجود به حداقل رسانده شوند.