سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان سبززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپ
سعید علیمحمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور- تهران
مجتبی شوریان – موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تهران

چکیده:

سیست مهای منابع آب متشکل از بخ شهای مختلف و مستقل از هم مانند زیس تمحیطی، اجتما عی، هی درولوژیکی و م دیریتی هستند. مدیریت و برنام هریزی این منابع در سطح یک حوضه آبریز نیازمند سیست مهای پشتیبان تصمیمی است ک ه معرف هم ه جنب ههای سیستم منابع آب باشن دMODSIM یک مدل پشتیبان تصمیم مدیریت حوضه آب ری ز است ک ه در دانشگاه ای التی کلرادو در سال ۱۹۷۹ توسعه داده شده است. این مدل قابلیت شبی هسازی خصوص یات مختلف حوضه آب ری ز را دارد. در ای ن مطالعه پارامترهای (ضرایب بازگشتی جریان از نیازها) مدلMODSIM کالیبره شد هاند. کالیبراس یون به کم ک الگو ریت مه ای فراکاوشی ، PSO و GA به عنوان الگوریت مهای بهین هساز، انجام شده است. کد الگوریت مهای PSO و GA به زبان ( VB.Net در محیط اجرای سفارشیMODSIM نوشته شد. به کمک این ویژگیMODSIM کالیبراسیون بدون استفاده از برنامه یا نر مافزار دیگری انجام گرفته است.