سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش گلابی – دانشگاه تربیت مدرس-تهران
حامد فراهت – پژوهشگاه نیرو
غلامحسن ظفرآبادی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله به دنبال تخمین پارامترهای سیستم تحریک با استفاده از دادههای تستهای می دانی و اعتبار سنج ی حلقه بسته براساس الگوریتم ژنتی ک بر ای نیروگاه گاز ی کرمان هستیم. شناسایی انجام شده بر پایه آزمایش های میدانی حوزه زمان درحین کار سیستم و با استفاده از روش ها ی مختلف مبتنی بر حداقل مربعات خطاانجام می گیرد . در پایان با اعتبارسنجی پارامترهای شناسایی شده به مقایسه مقاد یر نامی پارامترها و مقادیر شناسایی شده و نتیجه اعمال این دو ، بر روی داده های حاصل از آزمایش می پردازیم دادهها ی بدست آمده را با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک بهبود میده یم. با وجود درگیر بودن با مشکلات داده های عملی و نو یزها ی موجود در دادههای اندازهگیری شده، شناسایی به خوبی انجام گرفته و نتایج اعتبارسنجی تاییدی بر شناسایی صورت گرفته است.