سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر شانوازلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصف
رسول اجل لوئیان – دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

آزمون های برجا به دلیل آن که در شرایط طبیعی و واقعی زمین، هم از نظر اندازه، جهت و نحوه توزیع تنش های موجود و هم از نظر ناهمگنی های ساختی و بافتی خاکها و سن گها انجام می شوند، ارزیابی دقیق تری از شرایط زمین را دارند . پرسیومتری یکی از آزمایش های برجا است که حجم بزرگتری از زمین را مورد آزمایش قرار داده و همچنین در انواع مختلفی از خاکها و سنگها کاربرد دارد. در تحقیق حاضر داده های حاصل از آزمایش های پرسیومتری و آزمایش بارگذاری صفحه ای در آبرفتهای تهران در قالب مطالعات مترو تهران بررسی شده است، بر اساس طبقه بندی یونیفاید عمدتاً رسوبات آبرفتی تهران SC و GC بوده و مدول تغییر شکل Em بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با مقادیر مدول تغییر شکل ES و ضریب عکس العمل بستر KS حاصل از آزمایش بارگذاری صفحه ای مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقادیر KS با Em افزایش می یابد و در مقایسه Em با ES بارگذاری صفحه ای رابطه تجربی با ضریب رگرسیون قابل قبولی بدست آمده است