سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر محمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران
ناصر حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مدیریت صنعتی، قزوین، ایران
زهرا حسن دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مدیریت بازرگانی، قزوین، ایران(مسئو

چکیده:

هرتحول و خبر مهم اقتصادی می تواند در بازارهای مالی تلاطم ایجاد نماید. یارانه به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی نیز بازارمالی مخصوصا بازار سهام تهران را نیز متاثر ساخت. با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این تحقیق به بررسی تخمین و پیش بینی بین بازده شاخصTEPIX با بازده شاخص صنعت بانک ها با مدل های خانواده GARCH GARCH,TGARCH,CGARCH,ACGARCH درسال ۱۳۸۹ پرداختیم که نتایج تخمین نشان داد باتوجه به آماره ها،مدل CGARCH قدرت توجیه کنندگی رگرسیون بالاتری داردضریب بتا نیز که نشان دهنده ریسک سیستماتیک می باشددرمدل GARCH بالاترین ودر مدل CGARCH کمترین میزان را دارد در تمامی مدل های این تحقیق ضریب بتا کمتر از یک می باشد که نشان می دهد نوسانات در شاخص قیمت کل کمتر از نوسانات در شاخص قیمت صنعت بانک ها می باشد نتایج حاصل ازپیش بینی نیزآماره RMSE رادر مدل ACGARCH مطلوب تر از سایر مدل ها نشان داد.