سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان شکوهی پور – گروه مهندسی نفت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، امیدیه ، ایران
محسن مسیحی –

چکیده:

در این تحقیق با جمعآوری نمونههای باکیفیت از مخازن ماسهسنگی و کربناته، میزان حجم اولیه نفت درجا،حجم نفت قابل بازیافت و ضریب بازیافت این مخازن را با استفاده از تکنیک رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام و توسط نرم افزار پیشرفته آماریMinitab مدلسازی نموده و به نتایج قابل قبولی دست یافتیم. ازآنجا که نمیتوان تنها به صرف اینکه مقدار ضریب تعیینR2بدست آمده زیاد است، مدل را جهت پیشگویینمونههای جدید مناسب دانست؛ به آمارههای دیگر نظیرPRESS ،Cp ،Sو به خصوص آمارهR توجه زیادی نمودهایم. در نهایت تمامی مدلهای بدست آمده به لحاظ آماری معنادار و از دقت بالایی جهت تخمین برخوردار بودند چرا که مقدارR برای تمامی مدلها بسیار بالا میباشد. ما از مقادیر تخمینی حجم ذخایر جهت مدلسازی ضریب بازیافت استفاده نمودیم؛ چرا که اولاً مقدار واقعی حجم نفت درجا همواره مجهول بوده و ثانیاً مقدار واقعی نفت قابل بازیافت تنها در پایان عمر مخزن مشخص میشود. پارامتر نفت درجای تخمینی در معادلات تجربی حجم نفت قابل بازیافت (با ضریب مثبت) و در معادلات تجربی ضریب بازیافت (با ضریبمنفی) و پارامتر حجم نفت قابل بازیافت نیز در معادلات تجربی بدست آمده مربوط به ضریب بازیافت (با ضریب مثبت) حضور دارد. هر چند در این مطالعه به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم، اما بدیهی است تخمین حجم ذخایر وبه تبع آن ضریب بازیافت مخازن نفتی به دلایل بسیار با عدم قطعیت ذاتی همراه میباشد و نمیتوان به رابطه تجربی ایدهآلی که کاملاً بیانگر واقعیت مخزن باشد، دست یافت