سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان شکوهی پور – گروه مهندسی نفت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، امیدیه ، ایران
محسن مسیحی –

چکیده:

در گذشته مطالعات زیادی جهت تخمین میزان بازیافت انواع مخازن نفتی صورت گرفته است اما به دلیل اهمیت موضوع کافی نبوده است. لذا به منظور تکمیل این مطالعات و افزایش اعتبار روابط تجربی حاصل ازآنها، با جمعآوری نمونههای باکیفیت از مخازن نفتی کربناته و بر اساس دو مکانیزم غالب رانش گاز محلول و رانش آب، علاوه بر مدلسازی میزان بازیافت (حجم نفت قابل استحصال)، حجم نفت درجا و ضریب بازیافت این مخازن را مدلسازی نمودیم. مدلسازی را بر اساس تکنیک رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام و توسط نرم افزار پیشرفته آماریMinitab انجام داده و به نتایج قابل قبولی دست یافتیم.آنجا که نمیتوان تنها به صرف اینکه مقدار ضریب تعیینR2بدست آمده زیاد است، مدل را جهت پیش گویی نمونههای جدید مناسب دانست؛ به آمارههای دیگر نظیر PRESS ،Cp ،S و به خصوص آمارهR توجه زیادی نمودیم. تمامی مدلها به لحاظ آماری معنادار هستند. نکته قابل توجه اینکه از مقادیر تخمینی حجم ذخایر جهت مدلسازی ضریب بازیافت استفاده نمودیم؛ چرا که اولاً مقدار واقعی حجم نفت درجا همواره مجهول بوده و ثانیاً مقدار واقعی نفت قابل بازیافت تنها در پایان عمر مخزن مشخص می شود. البته پارامتر نفت درجای تخمینی در تمامی معادلات تجربی مربوط به حجم نفت قابل بازیافت و نیز ضریببازیافت این مخازن حضور دارد. همچنین پارامتر حجم نفت قابل بازیافت نیز در تمامی معادلات تجربی مربوط به ضریب بازیافت با تأثیر مثبت حضور دارد. اما بدیهی است تخمین حجم ذخایر و به تبع آن ضریب بازیافت مخازن نفتی با عدم قطعیت ذاتی همراه میباشد و نمیتوان به رابطه تجربی ایدهآل دست یافت