سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح الله خانی تملیه – دانشجویا کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه ارومیه،
زهرا شاه آبادی فراهانی –
مجید منتصری – استادیاران دانشگاه ارومیه
حسین رضایی –

چکیده:

تعیین وضعیت اقلیمی یک منطقه از جمله مسائل مهم در طراحی و مدیریت مسائل مرتبط با مهندسی آب و آبخیزداری می باشد. در مطالعه حاضر، نمایه های اقلیمی مختلف به منظور بررسی وضعیت اقلیمی و میزان فرسایش پذیری زمین در اثر باران در حوضه نازلو چایدر آذربایجان غربی مورد استفاده قرار گرفت. متغیرهای اقلیمی بکار رفته در این تحقیق شامل، تبخیر، درجه حرارت و بارندگی به همراهرطوبت نسبی برای یک دوره ۱۴ ساله ) ۱۸ ۵۸ ( مورد استفاده قرار گرفتند. نمایه های اقلیمی بکار گرفته عبارتند از: ۴ ضریب رطوبتی – ایوانف ۲ نمایه اقلیمی دوماراتن ۳ نمایه اقلیمی آمبرژه. همچنین شاخص تعدیل شده فورنیه) MFI ( و نیز نمایه تراکم بارش به ترتیببرای بررسی تأثیر بارش در خاک های منطقه و نیز بررسی تغییرات زمانی بارش مورد استفاده قرار گرفتندبر این اساس منطقه مورد مطالعه دارای اقلیمی نیمه خشک، با توزیع فصلی بارش بوده با توجه به متوسط MFI 14 که برابر ۴۷/۱۱ می باشد، می توان اظهار داشت که درجه تأثیر بارش در میزان فرسایش خاک های منطقه در حد کمی می باشد .