سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال شیری – دانشجوی دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
حامد کیافر – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

تعیین وضعیت اقلیمی یک منطقه از جمله مسائل مهمدر طراحی و مدیریت مسائل مرتبط با مهندسی آب و ابخیزداری می باشد در مطالعه حاضر نمایه های اقلیمی مختلف به منظور بررسی وضعیت اقلیمی و نیز درجه فرسایش پذیری زمین در اثر بارش باران در حوضه سنیخ چای در استان اذربایجان شرقی مورد استفاده قرارگرفت متغیرهای اقلیمی بکار رفته دراین تحقیق شامل تبخیر، بارش، درجه حرارت و رطوبت نسبی می ب اشد کهدر طی یک دوره اماری ۳۴ ساله مورد استفاده قرارگرفتند. نمایه های اقلیمی بکارگرفته شده عبارتند از ضریب رطوبتی ایوانف، نمایه اقلیمی دو مارتن، نمایه اقلیمی امبرژه، همچنین شاخص تعدیل شده فورنیه MFI و نیز نمایه تراکم بارش به ترتیب برای بررس تاثیر بارش در فرسایش خاکهای منطقه و نیز بررسی تغییرات زمانی بار شمورد استفاده قرار گرفتند.