سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خشایار کاویانی صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند
محمدمهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمدحسین زرین کوب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

روش های متعددی به منظور تعیین کرنش حجمی در نواحی معدنی به منظور تخمین حجم ذخایر معدنی وجود دارد که از آن جمله روش دایره مور برای معادن رگه ای، روشی مطلوب و تاحد زیاد م نطبق بر واقعیت است. بدین منظور، جهت تحلیل کرنش نهایی سه بعدی بر روی شکستگی های محدوده مورد مطالعه که محصور در یک پهنه برشی چپگرد با روند E-W به طور کلی و زیر پهنه های برشی راستگرد با روند NW0SE به طور محلی است و همچنین متعاقب آن رگه های غنی از هیدراکسیدهای مس و آهن نهشت یافته در امتداد کستگی ها و یا درون فضای بازناشی از چرخش های بلوکی، پس از اندازه گیری های میدانی، از فرمول های خاصی استفاده گردید و کرنش حجمی میانگین منطقه بدست آمد که گامی مؤثر در تخمین ذخیره معدنی در محدوده اکتشافی چشمه خوری است.