سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی سیدی – دانشگاه کاشان
ابوالفضل حلوایی نیاسر – دانشگاه کاشان

چکیده:

دروسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی منبع انرژی برای حرکت آن همان باتری بوده ووضعیت شارژSOC آن یک پارامتر ضروری دروسیله نقلیه می با شد چرا که مقیاسی برای مقدار انرژی باقیمانده درآن است تخمین وضعیت شارژکارساده ای نیست چرا که تحت تاثیر عواملی مانند دما ظرفیت باتری و مقاومت داخلی آن می باشد وضعیت شارژ مناسب درمحدوده ۲۰% ≤ SOC ≤ ۹۰% بوده و باید قادر به تخمین آن باشیم تاوضعیت شارژ درمحدوده امنی قرارگیرد ازجمله روشهای تخمین وضعیت شارژباتری استفاده ازجریان شارژ تخمین ولتاژ مدارباز و تخمین حالت با استفاده از فیلترها است که خودشامل فیلتر کالمن فیلتر کالمن تعمیم یافته و فیلترکالمن تعمیم یافته کاهش مرتبه می باشد دراین مقاله روشهای نامبرده بررسی و روش فیلترکالمن شبیه سازی و نتایج با مقدارواقعی مقایسه گردیده است.