سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صبری محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
پرویز فتحی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
مرضیه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده:

کیفیت آب مبحثی است که مورد توجه روزافزون قرارگرفته است مساله کاهش کیفیت آب بسیاری از کشورهای جهان را وادار ساخته تا دیدگاههای خوددر زمینه مدیریت منابع آب را مورد بازبینی و تجدید نظر قرا ردهند درسالهای اخیر فعالیت های قابل قبولی در زمینه کنترل ذخیره و بهره برداری بهینه از منابع آبی صورت گرفته است اما آنچه در کنار مدیریت کمی و تامین آب کمتر مورد توجه بوده مدیریت کیفی منابع آبی موجود می باشد لذا هدف از تحقیق حاضر مدلسازی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ANN می باشد نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با ضریب همبستگی برای ۰/۹۹۸ از توانایی و قابلیت بالایی دراین زمینه برخوردار می باشد.