سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبد الحسین بغلانی – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
کاظم اله دادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

تاکنون روابط متعددی برای تخمین هندسه هیدرولیکی پایاب رودخانه ها ارائه شده اند که نمی توان آنها را برای تمام رودخانه تعمیم داد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات رودخانه کشکان واقع در استان لرستان یک رگرسیون غیرخطی برای تخمین هندسه هیدرولیکی پایاب این رودخانه صورت گرفته است. در ابتدا هندسه هیدرولیکی پایاب این رودخانه با استفاده از روابط ژولین-وارگادالام و نیز لی- ژولین محاسبه شده و خطای پیش بینی و مقدار ضریب همبستگی مقادیر پیش بینی شده و مقادیر اندازه گیری شده با استفاده از این روابط بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که اکثر روابط موجود برای این رودخانه، مخصوصاً برای تخمین عرض رودخانه و سرعت جریان مناسب نیستند. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک رگرسیون غیر خطی ، رابطه دیگری برای تخمین هندسه هیدرولیکی پایاب این رودخانه پیشنهاد شده است که نسبت به روابط موجود دقت بالاتری در تخمین و پیش بینی این پارامترها دارد