سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
امیرحسین ناظمی – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عطاالله ندیری – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی از دانشگاه تبریز

چکیده:

با توجه به خشکسالی و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، امروزه پی شبینی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی و پارامترهای مرتبط با آن به یکی از مهمترین مسائل مدیریتی تبدیل گشته اس ت. لذادر این تحقیق از روش ژئواستاتیستیک (زمین آمار) برای پیش بینی مکانی تغییرات هدایت هیدرولیک یبا استفاده از داده های آماری بدست آمده از نتایج آزمایشات پمپاژ که در بی ش از ۴٠ نقطه در آبخوان دشت شبستر اندازه گیری شده بود استفاده شده است. در این تحقیق تخمین تک پارامتری (کریجین گ بلوکی) و چند پارامتری (کوکریجینگ بلوکی) با استفاده ازهدایت هیدرولیک ی به عنوان متغیر اصلی و تراز آب زیر زمینی به عنوان متغیر کمکی به کار برده شده است. بررسی مقادیرRMSE و R2نشان داد که مدل زمین آمار نتایج دقیق تری برای تخمین ارائه می دهدRMSE و R2به ترتیب در تخمین هدایت هید رولیکی برای کریجینگ ۰/۹۳۶و۰/۰۴۱مترمربع و برای کوکریجینگ۰/۹۲و۰/۰۶۲مترمربع می باشد.