سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید دادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

نیروی کشش نشان دهنده مقدار نیروی مورد نیاز است که باید ازطرف تراکتور به خاک ورز وارد شود تا درخاک حرکت کند و عمل خا کورزی را انجام دهد محاسبه و تخمین نیروهای کشش نقش مهمی درطراحی بهینه و استفاده صحیح از تیغه ها دارد هدف ازاین تحقیق تخمین نیروی کشش و توان مالبندی لازم برای حرکت خاک ورز قلمی درخاک با استفاده ازیک نرم افزار کامپیوتری بود درابتدا یک نرم افزار کامپیوتری به زبان Visual c#net طراحی شد درمرحله بعد بوسیله نرم افزار مقدار نیروی کششی درچهارسطح d/w 2و۳و۴و۵ درسه سطح پهنای تیغه ۲/۵و۵و۷/۵cm محاسبه گردید سپس نتایج حاصل از برنامه با نتایج حاصل از نیروی کششی اندازه گیری شده درانباره خاک مقایسه گردید ضریب تبیین بین نیروی کششی محاسبه شده و اندازه گیری شده درپهنای تیغه ۲/۵و۵و۷/۵ cm برابر با ۰/۸۵۳ درپهنای تیغه ۲/۵cm برابر با ۰/۹۹۳ درپهنای تیغه ۵cm برابر با ۰/۹۶۵ ودرپهنای تیغه ۷/۵ cm برابر با ۰/۷۶۸ بود میتوان نتیجه گرفت هرچه تیغه خاک ورز باریکتر باشد این نرم افزار جواب قابل قبولتری پیشنهادمیدهد.