سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هومن روشنایی – دانشجوی دکتری زراعت
امید روشنایی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

به منظور تخمین نیاز آبی گیاه گندم با استفاده ازمدل ET-HSآزمایشی درسال زراعی ۸۷-۸۶درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان واقع درروستای خاتون آباد شهراصفهان اجرا گردید آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و شش تیمار آبیاری شامل I1=50 درصد نیاز ابی گیاه براساس مدل ET-HS درطول فصل رشد I2=75 درصد نیاز آبی گیاه براساس مدل ET-HSدرطول فصل رشد I3=100درصد نیازآبی گیاه براساس مدلET-HSدرطول فصل رشد I4=125 درصد نیازآبی گیاه گندم براساس مدل ET-HS درطول فصل رشد و I5=150درصد نیاز آبی گیاه گندم براساس مدل ET-HS درطول فصل رشد و I6=شاهد براساس ۷۰میلی متر تبخیر از تشت کلاس A درطول فصل رشد اجرا شد نتایج نشان داد که بیشترین میزان تجمع ماده خشک درمرحله رسیدگی فیزیولوژیک دربرگ ساقه سنبله مربوط به تیمار I3=100درصد نیاز آبی گیاه براساس مدل ET-HS درطول فصل رشد و کمترین آن مربوط به تیمار I5=150 درصد نیاز آبی گیاه براساس مدل ET-HS می باشد.