سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده عادلی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علی کدخدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیدجمال شیخ ذکریایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

نگارهای چاه پیمایی یکی از ابزارهای مهم در جهت ارزیابی خواص پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی محسوب م یشوند.داده هایی همچون تخلخل، حجم شیل، درصد آب اشباع شدگی، تراوایی، سنگ شناسی و زون های تولیدی را م یتوان ازپردازش و تفسیر نگارهای چاه بدست آورد. اما بنا به دلایلی همچون ریختگی، عدم وجود برخی نگارها در چا ههای قدیمی، خطای ابزار چاه پیمایی و از دست رفتن نگارهای قدیمی در اثر عدم نگهداری مناسب مجموعه کاملی از آنها دردسترس نیست. با توجه به این نکته که داده های لرز های بخش های وسیعی از میدان را تحت پوشش قرار م یدهند وبصورت پیوسته و رقومی می باشند، تخمین نگارهای چاه در هر نقطه از میدان با استفاده از داده های لرزه ای، چه پیش از حفر چاه و چه پس از آن بسیار کاربردی و ارزشمند م یباشد، بطوری که با نگارهای پتروفیزیکی مصنوعی تولید شده ازداده های لرزه ای می توان در هر نقطه از میدان به ارزیابی مخزن پرداخت و بدین وسیله مکان های مناسب برای حفاری های آتی را تعیین نمود و توسعه میادین را با دقت بیشتری انجام داد. در این پژوهش تلاش به برقراری ارتباطبین نگار چاه پیمایی چگالی با نشانگرهای لرزه ای از جمله نشانگر وارون سازی لرزه ای، نشانگرهای چندگانه حاصل ازرگرسیون گام به گام پیشرو در محل تقاطع چاه با خط لرزه ای مورد نظر شده ودر نهایت این نگار به کمک شبکه عصبی تخمین زده شده است. از نگارهای تخمین زده شده م یتوان در جهت تعیین پارامترهای مخزنی و کاهش ریسک برنامه های توسعه میدان و حفر چاه های جدید در منطقه مورد بررسی استفاده نمود