سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید پورباقری – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه زنجان
افشین پورتقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
پیام اشتری – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان
رضا کارکن آزاد – مربی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

نوسان سطح سیال درون مخازن یکی از پارامترهای اساسی در تحلیل و طراحی این گونه ساز هها به حساب م یآید. جدای از رو شهای تقریبی، مد لسازی های عددی به روش اجزای محدود ناگزیر به استفاده از نر مافزارهای پیچیده به همراه بهر هگیری از الما نهای سیال با حجم محاسباتی بالاهستند. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک شبک ههای عصبی، روشی برای تقریب نوسان سطح آب در مخازن هوایی بدون استفاده از الما نهای سیال پیشنهاد شود. برای این منظور یک نمونه مخزن هوایی بتنی به روش اجزای محدود مدل سازی شده و آنالیز لرزه ای روی آن انجام گرفته است. سپس تاریخچه زمانی شتاب افقی زلزله به همراه دو پارامتر تغییرمکان سقف مخزن و برش پایه حاصل از تحلیل اجزای محدود به عنوان پارامترهای ورودی شبکه عصبی جهت تخمین نوسان سطح آب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان م یدهد که استفاده از روش شبکه عصبی م یتواند جایگزین مناسبی برای استخراج پاسخ های تقریبی نوسان سطح آب در تحلیل و طراحی مخازن باشد