سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی محمدی قلعه نی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

آب زیرزمینی اصلی ترین منبع تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و صنعت در مناطق خشک و نیمه خشک جهان میباشد . درتحقیق حاضر با استفاده از روشهای زمین آماری تغییرات زمانی و مکانی آب زیرزمینی آبخوان دشت اراک طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ در ۵۷ حلقه چاه در محیط GIS مورد بررسی قرار گرفته است. تخمین زمانی سطح آب زیرزمینی به طور مستقل در هر حلقه چاه و در طول دوره آماربرداری انجام شده است. نتایج آنالیز زمانی تراز آب زیرزمینی دقت بالای روش کریجینگ را نشان داد. در روش تخمین مکانی، سطح آب زیرزمینی در ابتدا و انتهای دوره آماربرداری در تمام حلقه چاهها تخمین زده شد . تخمین مکانی تراز آب زیرزمینی به روشهای مختلف حاکی از دقت بالاتر روش کوکریجینگ نسبت به روشهای کریجینگ و نسبت عکس فاصله بود. نتایج کلی تحقیق حاضر حاکی از بالاتر بودن دقت تخمین سطح آب زیرزمینی در روش زمانی نسبت به روش مکانی است.