سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود عباسی فخر – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهمن نجفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
شهرام جمالی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

آلایندگی کمبود تجدید ناپذیری و افزایش بهای سوخت های فسیلی اندیشمندان و محققان حوزه های مختلف علوم را واداشته تا به دنبال راه کارهای عملی برای فایق آمدن برمشکلات و تبعات بحران انرژی باشند امروزه سوخت بیودیزل به دلایل زیادی ازجمله تجدید پذیری و آلایندگی کمتر بهعنوان سوختی پاک و جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی مطرح می باشد خواص سوخت بیودیزل تحت تاثیر درصد وزنی استر اسیدهای چرب موجود درآن می باشد دراین تحقیق به منظور بررسی تاثیر درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب برنقطه ابری شدن سوخت بیودیزل این سوخت به روش ترنس اسریفیکاسیون از هفت نوع روغن گیاهی تولید شد ترکیبات موجوددرسوخت های تولید شده به روش کروماتوگرافی گازی درترکیب با اسپکتروسکپی جرمی با استفاده از آزمون GC-Mass تعیین گردید سوختهای بیودیزل تولید شده با درصدهای وزنی مشخص و متفاوتی با یکدیگر ترکیب شده و ۲۴۰ نمونه سوخت بیودیزل با درصدهای وزنی مشخص از اتیل استر اسیدهای چرب به دست آمد نقطه ابری شدن نمونه های بدست آمده مطابق با استاندارد ASTM D5773 اندازه گری شد از داده های بدست آمده به منظور مدلسازینقطه ابری شدن سوخت بیودیزل براساس درصد وزنی اتیل استر اسیدهای چرب موجود درآن استفاده گردید.