سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کاکاوند – کارشناس تحقیقات دینامیک پرواز
آرش هاشمی – کارشناس تحقیقات دینامیک پرواز
ابوالفضل ساریخانی – کارشناس تحقیقات دینامیک پرواز

چکیده:

همواره یکی از دغدغه های پرتابگران موشکها و ماهوارهبرها تخمین منطقه فرود بدنه راکتها(Rocket Bodyیا مراحل فوقانی ماهوارهبرهاUpperStage با لحاظ اثر شکستها یا انفجارهایی که ممکن است در حین فاز ورود به جو ایجاد شود، میباشد. در این مقاله عوامل مهم در شکست و توزیع قطعات مدولهای غیر کنترل شونده Uncontrolled) در فاز ورود به جو معرفی گشته و سپس به بیان روشها و نرمافزارهای متفاوت در این زمینه پرداخته شود. در ادامه نیز با استفاده از مسیر نام ی و شبیهسازی آماری بعنوان شرایط اولیهبرای معادلات ۳ درجه آزادی تصادفی در دستگاه افق محلی، به روش مونت کارلو تخمینی نسبتاً دقیق و سریع، از ناحیه پخش قطعاتی که احتمال فرار Survivability) آنها از جو وجود دارد، ایجاد گردد