سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا زراعتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه زابل
سیدمحمود طباطبائی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
محمد ثمین – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب،

چکیده:

با افزایش بی رویه جمعیت در سالهای اخیر، افزایش نیازهای آبی و محدودیت منابع آبهای سطحی و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی باعث به بار آمدن خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع طبیعی کشور در سالهای گذشته شده است. افزایش برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی می تواند باعث کاهش کیفیت آب های زیرزمینی گردد. میزان کلر و نسبت جذب سدیم از مهمترین پارامترهای کیفی آب به شمار می روند که برآورد میزان این دو پارامتر و در نتیجه غلظت سدیم ، کلسیم و منیزیم بسیار وقت گیرتر و هزینه برتر از اندازه گیری شوری آب است لذا یافتن راهکاری که بتوان از روی میزان شوری میزان نسبت جذب سدیم و کلر آب را برآورد مکانی زد لازم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه برای تخمین پارامترهای مذکور دردشت فسا از تخمین چند پارامتری کوکریجینگ و کریجینگ استفاده گردید و شوری آب به عنوان متغیر کمکی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از روش کوکریجینگ با کریجینگ برای برآورد نسبت جذب سدیم و کلر به کمک معیار آماری RMSE مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ دارای دقت بالاتری نسبت به روش کریجینگ در برآورد مقدارنسبت جذب سدیم (SAR) و کلر آب زیرزمینی در مناطق با محدودیت اطلاعات میباشد.