سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید قادرمزی – کارشناس ارشد واحد مطالعات آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
فیروز احمدی – کارشناس ارشد و مسئول شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

چکیده:

آب های آشامیدنی در روستاهای واقع در روستاهای واقع در دشت قروه و بیجار در شرق استان کردستان مقادیر قابل توجهی از نیترات را نشان می دهند. بدین منظور تعداد ۳۴۵ نمونه از آب های آشامیدنی تمامی روستاها جمع آوری و میزان نیترات آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. برای محاسبه تغییرات ساختار مکانی نیم تغییرنما محاسبه شد و برای آن سه مدل توانی، گوسی و کروی برازش داده شد. برای محاسبه غلظت نیترات از دو روش میان یابی شامل کریجینگ لوگ نرمال معمولی و کریجینگ شاخص استفاده شد. مقادیر غلظت نیترات در دامنه گسترده ای از ۴ تا ۱۱۷ میلی گرم بر لیتر بود. غلظت نیترات در ۸۸/۶ درصد از نمونه ها بیش از ۱۰ میلی گرم بر لیتر بود(بر اساس استاندارد WHO). نیم متغیرنما با مدل نمایی بهترین برازش را برای هردو مدل های نیم متغیرنما داشته است. مدل نمایی همچنین برای حالت همسانگردی نتایج بهتری را نسبت به حالت ناهمسانگردی داشت. روش کریجینگ لوگ نرمال معمولی کمترین خطا را به نسبت کریجینگ شاخص بر اساس شاخص های آماری حداقل میانگین خطا (ME) و میانگین مربعات خطا (RMSE) داشته است. روش میان یابی کریجینگ شاخص به نسبت کریجینگ لوگ نرمال معمولی نتایج بهتری را در حالت ناهمسانگردی داشت.